Cơ cấu tổ chức của Bộ phận kinh doanh – Organizational structure of the Sales Department

Cơ cấu tổ chức của Bộ phận kinh doanh – Organizational structure of the Sales Department

GIÁM ĐỐC VÙNG – REGIONAL SALE MANAGER (RSM):
1. VAI TRÒ:
– Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ bán hàng dưới quyền
– Xây dựng và phát triển các kênh phân phối tại địa bàn phụ trách
– Triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của công ty.
2. NHIỆM VỤ:
– Đảm bảo đội ngũ nhân sự dưới quyền thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của BGĐ
– Đảm bảo tiến độ triển khai kinh doanh đạt mục tiêu doanh thu công ty đề ra
3. QUYỀN LỢI:
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Giám đốc Vùng (RSM)
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Quản lý Khu vực (ASM) nếu có quản lý trực tiếp SS
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Giám sát Bán hàng (SS) nếu có quản lý trực tiếp SR
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Đại diện Bán hàng (SR) nếu có trực tiếp bán hàng.
TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA RSM TẠI ĐÂY.

QUẢN LÝ KHU VỰC – AREA SALE MANAGER (ASM):
1. VAI TRÒ:
– Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ bán hàng dưới quyền
– Xây dựng và phát triển các kênh phân phối tại địa bàn phụ trách
– Triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của công ty.
2. NHIỆM VỤ:
– Đảm bảo đội ngũ nhân sự dưới quyền thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của BGĐ
– Đảm bảo tiến độ triển khai kinh doanh đạt mục tiêu doanh thu công ty đề ra
3. QUYỀN LỢI:
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Quản lý Khu vực (ASM)
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Giám sát Bán hàng (SS) nếu có quản lý trực tiếp SR
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Đại diện Bán hàng (SR) nếu có trực tiếp bán hàng.
TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA ASM TẠI ĐÂY.

GIÁM SÁT BÁN HÀNG – SALE SUPERVISOR (SS):
1. VAI TRÒ:
– Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ bán hàng dưới quyền
– Xây dựng và phát triển các kênh phân phối tại địa bàn phụ trách
– Triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của công ty.
2. NHIỆM VỤ:
– Đảm bảo đội ngũ nhân sự dưới quyền thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của BGĐ
– Đảm bảo tiến độ triển khai kinh doanh đạt mục tiêu doanh thu công ty đề ra
3. QUYỀN LỢI:
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Giám sát Bán hàng (SS)
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Đại diện Bán hàng (SR) nếu có trực tiếp bán hàng.
TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA SS TẠI ĐÂY.

ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG – SALE REPRESENTATIVE (SR):
1. VAI TRÒ:
– Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng tại địa bàn mình phụ trách
– Xây dựng chiến lược kinh doanh, quảng cáo, truyền thông, tiếp thị sản các sản phẩm của công ty tại địa phương
– Là nhà phân phối các sản phẩm chiến lược của công ty tại địa bàn đăng ký
2. NHIỆM VỤ:
– Đảm bảo người dân trên địa bàn phụ trách nhận dạng được thương hiệu công ty
– Triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cao
– Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng
3. QUYỀN LỢI:
– Được hưởng chính sách đãi ngộ dành cho Đại diện Bán hàng (SR) – ĐẶC QUYỀN NHÀ PHÂN PHỐI
4. CÁC CẤP ĐỘ ĐẠI DIỆN:
– Cấp độ 1: Nhân viên
– Cấp độ 2: Điểm cung ứng dịch vụ
– Cấp độ 3: Tạp hoá công nghệ 3 trong 1
– Cấp độ 4: Văn phòng Tổng đại lý (Nhà phân phối cấp 1)
TẢI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA SR TẠI ĐÂY.

Views: 1899

One thought on “Cơ cấu tổ chức của Bộ phận kinh doanh – Organizational structure of the Sales Department

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *