Tản mạn tháng 6-2022

Tản mạn tháng 6-2022
Chị Nguyễn Thị Mỹ Diễm – Bộ phận Kế toán 
Email: ntm.diem@felixgroup.vn


Chị Nguyễn Thị Thu – Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng
Email: nt.thu@felixgroup.vn
Anh Nguyễn Văn Toàn Tâm – Giám đốc điều hành FELIX Media/Trưởng Dự án FBNC
Email: nvt.tam@felixgroup.vn
Anh Nguyễn Văn Toàn Lâm – Giám đốc điều hành FELIX Bến Tre
Email: nvt.lam@felixgroup.vn
Chị Lê Vạn Tiền Giang – Bộ phận Hành chính Nhân sự/Trưởng Dự án Đông Thành
Email: lvt.giang@felixgroup.vn
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang – Trưởng Dự án Hợp tác với Alibaba
Email: nth.trang@felixgroup.vn

Views: 35