Giám đốc kinh doanh Vùng

Phụ cấp: 30 triệu

Hoa hồng theo doanh số

Bảo hiểm sức khoẻ

Bảo hiểm Gia đình

Bảo hiểm nhân thọ

Thưởng khác (contest)

HĐLĐ

Du lịch nước ngoài

Phạm vi phụ trách: (Theo chiến lược kinh doanh từng thời điểm)

Views: 4