Nhân sự chủ chốt

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ
Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
Doanh nhân tiêu biểu ASIA 2022
Nhà sáng lập
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Kiêm Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FELIX
FELIX CONSULTANCY SERVICES – FCS
#nguyenvantoanco #felix #eB2B2C
#technology #solutions #saletech #digitaltransformation

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN

Đặng Thị Thuỳ Dung
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Phụ trách Miền Nam

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VÙNG

Ông Nguyễn Anh Trứ
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Phụ trách Vùng SC
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Phụ trách Vùng
MK

GIÁM ĐỐC KINH DOANH KHU VỰC

Ông Trần Hữu Sáu
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Phụ trách Khu vực SE1

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH MIỀN NAM

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH MIỀN TRUNG

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH MIỀN BẮC

WE ARE ONE TEAM – WE ARE THE ONE!

Hits: 97