Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ
Thạc sỹ Quản lý Kinh tế (MBA)- Doanh nhân tiêu biểu ASIA 2022
Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc

THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

Ông CHÂU MINH CHINH
Phụ trách Media
Ông PHẠM MINH HIẾU
Phụ trách Vận hành
Ông NGUYỄN VĂN TOÀN TÂM
Phụ trách Nhân sự

BỘ PHẬN TIÊU THỤ


Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC
Giám đốc Tiêu thụ
Phụ trách Kênh S2B

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
Giám đốc Tiêu thụ
Phụ trách
Phòng tiêu thụ số 1

Ông NGUYỄN VĂN TOÀN LÂM
Giám đốc Tiêu thụ
Phụ trách Phòng tiêu thụ số 4
Ông PHẠM THÀNH TRUNG
Giám đốc Tiêu thụ
Phụ trách Phòng tiêu thụ số 6
PHẠM THỊ THUÝ DIỄM
Giám đốc Tiêu thụ
Phụ trách Phòng tiêu thụ số 5

BỘ PHẬN VẬN HÀNH

Ông LÊ THANH LIÊM
Phó Giám đốc Quan hệ Khách hàng
Phụ trách Tỉnh Bến Tre
NGUYỄN THỊ THU
Giám đốc Trung tâm Bán hàng
Phụ trách Dịch vụ Khách hàng
LÊ VẠN TIỀN GIANG
Trưởng phòng Kế toán
Phụ trách Kế toán bán hàng

WE ARE ONE TEAM – WE ARE THE ONE!

Views: 603