Nhân viên kinh doanh

•Phụ cấp: 3 triệu

•Hoa hồng theo doanh số

•Bảo hiểm tai nạn

•Thưởng khác (contest)

Du lịch định kỳ

Visits: 6