Giá trị cốt lỗi

Giá trị cốt lỗi
  • Hoạt động hiệu quả mang lại THỊNH VƯỢNG cho tất cả các bên tham gia
  • Ứng xử trên tin thần TRÁCH NHIỆM với Khách hàng, Người lao động và Xã hội
  • Luôn BIẾT ƠN sự ủng hộ của Nhà nước và Xã hội đối với sự phát triển của Doanh nghiệp
  • Liên tục CẢI TIẾN quy trình, công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động
  • Cam kết LIÊM CHÍNH trong mọi hoạt động với tất cả các bên

Views: 4

Admin

https://www.facebook.com/conguyenvantoan/ www.linkedin.com/in/nguyenvantoanco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *